Od jakiego dnia rozpoczyna się upadłość?

Od jakiego dnia rozpoczyna się upadłość?

Datą ogłoszenia upadłości jest data wydania przez sąd postawienia o ogłoszeniu upadłości.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości przez obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz publikację w dzienniku o zasięgu lokalnym.