W jakich sytuacjach i w jaki sposób Sąd może zabezpieczyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

W jakich sytuacjach i w jaki sposób Sąd może zabezpieczyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Zabezpieczenie majątku przez sąd następuje niezwłocznie po złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Sąd zabezpiecza majątek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. W ramach zabezpieczenia, sąd może zawiesić prowadzone przeciwko dłużnikowi egzekucje, zmienić lub uchylić tymczasowe zarządzenia wydane w celu zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, w szczególności przez uchylenie dokonanych zajęć. Jednakże, sąd nie stosuje zwieszenia egzekucji, gdy chodzi o świadczenia alimentacyjne, renty za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz należności za pracę.

Istnieją również inne sposoby zabezpieczenia majątku dłużnika, na przykład poprzez ustanowienie zarządu przymusowego nad majątkiem dłużnika, jeżeli zachodzi obawa, że dłużnik będzie ukrywał swój majątek lub w inny sposób działał na szkodę wierzycieli, a także gdy dłużnik nie wykonuje poleceń tymczasowego nadzorcy sądowego.

W przypadku ustanowienia przez sąd zabezpieczenia w formie zarządcy przymusowego, sąd wyznacza zarządcę przymusowego oraz określa zakres i sposób wykonania tego zarządu.

Po ogłoszeniu upadłości zabezpieczenia w postaci ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego albo zarządu przymusowego upadają z chwilą objęcia majątku upadłego dłużnika w zarząd przez syndyka albo zarządcę, albo objęcia nadzoru przez nadzorcę sądowego.

Inne zabezpieczenia zastosowane przez sąd po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości upadają z dniem ogłoszenia upadłości.