Skutki ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego

Skutki ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego

Skutki ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego, są takie, iż upadły obowiązany jest wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek, a także wydać wszystkie dokumenty dotyczące jego działalności, majątku oraz rozliczeń, w szczególności księgi rachunkowe, inne ewidencje prowadzone dla celów podatkowych i korespondencję. Wykonanie tego obowiązku upadły potwierdza w formie oświadczenia na piśmie, które składa sędziemu – komisarzowi. Upadły obowiązany jest udzielić sędziemu – komisarzowi i syndykowi wszelkich potrzebnych wyjaśnień dotyczących swojego majątku.

W przypadku ukrywania przez upadłego majątku sędzia – komisarz może zastosować wobec upadłego środki przymusu, które są określone w Kodeksie postępowania cywilnego. Jako środek przymusowy sędzia – komisarz może wymierzyć grzywnę upadłemu. W jednym postanowieniu sąd nie może nałożyć grzywny przekraczającej jeden tysiąc złotych, chyba że trzykrotne wymierzenie grzywny okazało się nieskuteczne. Ogólna suma grzywien w tej samej sprawie nie może przewyższać stu tysięcy złotych. Wymierzając grzywnę, sędzia-komisarz ma obowiązek zamiany grzywny na areszt na wypadek niezapłacenia grzywny, licząc jeden dzień aresztu od pięciu do stu pięćdziesięciu złotych grzywny, jednak ogólny czas trwania aresztu nie może przekroczyć sześciu miesięcy.

Jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna lub inna organizacja, środkom przymusu podlega jej pracownik odpowiedzialny za niezastosowanie się do wezwania, a gdyby ustalenie takiego pracownika było utrudnione, środkom przymusu podlegają osoby uprawnione do jej reprezentowania. Takie same środki przymusu stosuje się w przypadku ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu.