Postępowanie upadłościowe – pytania czytelników [1]

Postępowanie upadłościowe – pytania czytelników [1]

Jestem Prezesem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nie złożyłem wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie dwutygodniowym, czy w chwili obecnej dalej jestem zobligowany do dokonania tej czynności ?

Udzielając odpowiedzi na przedstawione pytanie należy, stwierdzić, iż z chwilą, gdy spółka zaprzestanie spłacania wymagalnych zobowiązań lub gdy jej zobowiązania przekroczą wartość majątku, powstają podstawy do ogłoszenia upadłości i od tej daty w ciągu dwóch tygodni każdy z członków zarządu ma obowiązek zgłosić wniosek o upadłość.

Z faktu, że ustawodawca określił dwutygodniowy termin do wypełnienia obowiązku zgłoszenia wniosku o upadłość nie wynika, że po bezskutecznym upłynie tego terminu wygasa obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość. Jest oczywiste, że także po upływie tego terminu, w każdym następnym dniu istnienia podstawy do ogłoszenia upadłości, dłużnik ma nadal obowiązek zgłoszenia wniosku.