Kiedy powinienem złożyć propozycje układowe przy ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu?

Kiedy powinienem złożyć propozycje układowe przy ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu?

We wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, dłużnik powinien zawrzeć propozycje układowe wraz z rachunkiem przepływów pieniężnych za okres ostatnich dwunastu miesięcy, jeżeli zobowiązany był do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej sporządzenie takiego rachunku. Propozycje układowe powinny określać sposób restrukturyzacji zobowiązań upadłego oraz zawierać uzasadnienie. Jeżeli sąd ogłosił upadłość z możliwością zawarcia układu, a upadły nie złożył we wniosku propozycji układowych, sąd wyznacza termin miesięczny do złożenia propozycji. Z ważnych powodów termin ten może być przedłużony do trzech miesięcy.

Propozycje restrukturyzacji zobowiązań upadłego mogą obejmować w szczególności:

1) odroczenie wykonania zobowiązań;

2) rozłożenie spłaty długów na raty;

3) zmniejszenie sumy długów;

4) konwersję wierzytelności na udziały lub akcje;

5) zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność.

Propozycje układowe mogą wskazywać jeden lub więcej sposobów restrukturyzacji.

Uzasadnienie propozycji układowych powinno zawierać:

1) opis stanu przedsiębiorstwa ze szczególnym określeniem jego sytuacji ekonomiczno-finansowej, prawnej oraz organizacyjnej;

2) analizę sektora rynku, na którym przedsiębiorstwo upadłego działa, z uwzględnieniem pozycji rynkowej konkurencji;

3) metody i źródła finansowania wykonania układu, z uwzględnieniem przewidywanych wpływów i wydatków w czasie wykonywania układu;

4) analizę poziomu i struktury ryzyka;

5) osoby odpowiedzialne za wykonanie układu (imiona i nazwiska);

6) ocenę alternatywnego sposobu restrukturyzacji zobowiązań;

7) system zabezpieczenia praw i interesów wierzycieli na czas wykonania układu.

Układ może przewidywać również zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego (układ likwidacyjny). Likwidacja przeprowadzana jest według przepisów ustawy o likwidacji masy upadłości, chyba że układ przewiduje przejęcie majątku upadłego przez wierzycieli lub inny sposób likwidacji.

Należy wskazać, iż układem obejmuje się wszystkie wierzytelności w stosunku do upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, łącznie z wierzytelnościami zabezpieczonymi przez przeniesienie na zabezpieczenie własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa. Układem obejmuje się odsetki od wierzytelności za cały czas opóźnienia spełnienia świadczenia.

Układ nie obejmuje:

1) należności alimentacyjnych oraz rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci;

2) wierzytelności o wydanie mienia;

3) wierzytelności, które za zgodą sędziego-komisarza zostały spłacone;

4) wierzytelności, za które upadły odpowiada w związku z nabyciem spadku po ogłoszeniu upadłości, po wejściu spadku do masy upadłości;

5) składek na ubezpieczenia społeczne.