Jakie elementy powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości?

Jakie elementy powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości?

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:

– imię i nazwisko dłużnika, jego nazwę albo firmę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, a gdy dłużnikiem jest spółka osobowa lub osoba prawna – reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia;

– oznaczenie miejsca, w którym znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika;

– wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;

– informację, czy dłużnik jest uczestnikiem systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami;

– informację, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

– jeżeli dłużnikiem jest przedsiębiorca wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, do wniosku należy dołączyć odpis z rejestru.

W wypadku, gdy wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza dłużnik, to powinien dodatkowo we wniosku określić, czy wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, czy też o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację jego majątku.

Ponadto dłużnik zobowiązany jest do dołączenia do wniosku:

– aktualnego wykazu majątku z szacunkową wyceną jego składników;

– aktualnego sprawozdania finansowego, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów nie ma obowiązku sporządzania takiego sprawozdania – bilansu sporządzonego dla celów tego postępowania, na dzień nie późniejszy niż trzydzieści dni przed złożeniem wniosku;

– spisu wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listy zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia;
oświadczenia o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

– spisu podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty;

– wykazu tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi;

– informacji o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych i zastawów skarbowych oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych lub administracyjnych dotyczących majątku dłużnika;

– informacji o miejscu zamieszkania i adresach reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni.

Istnieje również możliwość wniesienia przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Do takiego wniosku dłużnik powinien dołączyć:

– propozycje układowe wraz z propozycjami finansowania wykonania układu;

– rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie dwanaście miesięcy, jeżeli obowiązany był do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej sporządzenie takiego rachunku.

Natomiast, jeżeli dłużnik nie może dołączyć do wniosku dokumentów wskazanych powyżej, powinien podać przyczyny ich niedołączenia oraz je uprawdopodobnić.

Do wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnik powinien ponadto złożyć oświadczenie na piśmie co do prawdziwości danych zawartych we wniosku. Należy pamiętać, iż w wypadku, gdy oświadczenie nie jest zgodne z prawdą, dłużnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek podania nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości, zaś w wypadku niezłożenia takiego oświadczenia wniosek jest zwracany bez wzywania do uzupełnienia braków formalnych.

W przypadku składania wniosku o ogłoszenie upadłości przez wierzyciela, wierzyciel:

– nie jest zobligowany do informowania czy dłużnik jest uczestnikiem systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami;
powinien uprawdopodobnić swoją wierzytelność;

– jeżeli wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, powinien dołączyć wstępne propozycje układowe.