Czy istnieje możliwość obciążenia składników masy upadłości?

Czy istnieje możliwość obciążenia składników masy upadłości?

Po ogłoszeniu upadłości nie można obciążyć składników masy upadłości prawem zastawu, zastawu rejestrowego i zastawu skarbowego ani dokonać wpisu w księdze wieczystej lub rejestrze dotyczącego tych składników celem zabezpieczenia wierzytelności, chociażby powstała ona przed ogłoszeniem upadłości.

Jednakże istnieje możliwość obciążenia masy upadłości w przypadku złożenia wniosku o wpis hipoteki w sądzie w ciągu sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości

W przypadku ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu w którym pozostawiono upadłemu prawo zarządu całością lub częścią majątku, istnieje możliwość obciążenia masy upadłości, jeżeli nadzorca sądowy wyraził zgodę na obciążenie majątku upadłego, oraz gdy zarząd masą upadłości sprawuje zarządca, a na obciążenie składników mienia wchodzącego w skład masy upadłości zgodę wyraziła rada wierzycieli.